Levensverzekeringen: Unisekstarief

Unisekstarief vanaf 21/12/2012 !

uniseks
21 december 2012 was andermaal een mijlpaal in de geschiedenis van de verzekeringssector. Op die datum trad een nieuw arrest in werking dat het onderscheid in tarief tussen mannen en vrouwen in levensverzekeringscontracten verbood.

Even een korte terugblik.
De Europese antidiscriminatie richtlijn betreffende de gelijkheid tussen mannen en vrouwen met betrekking tot de premieberekening van verzekeringscontracten dateert al van 2004. Die richtlijn bepaalde dat vanaf 21 december 2007 het geslacht van een verzekerde niet mag leiden tot een verschil in premie of uitkering.
Omdat de Europese beleidsmakers er zich bewust van waren dat het geslacht bij de berekening van verzekeringspremies een noodzakelijke actuariële factor was mochten de lidstaten een uitzondering op deze richtlijn toestaan. Indien het geslacht een bepalende factor was bij de beoordeling van de risico’s mochten de lidstaten alsnog verschillende premies en uitkeringen toestaan. België heeft gebruik gemaakt van deze afwijking om het premieverschil op basis van geslacht te blijven toestaan bij levensverzekeringscontracten. Niet onlogisch aangezien statistieken aantonen dat vrouwen gemiddeld langer leven dan mannen waardoor een goedkoper tarief verantwoord is. In tegenstelling tot de b.a. autoverzekeringen en ziektekostenverzekeringen waar de unisekstarieven al een tijdje ingeburgerd zijn.
De consumentenorganisatie “Test-Aankoop” is het hiermee niet eens en voelt zich geroepen als “beschermer” van de consument om het verzoek tot afwijking aan te vechten. In 2009 dient de consumentenorganisatie bij het Belgisch Grondwettelijk Hof een verzoek tot vernietiging van de afwijking. Dit Hof beslist, vooraleer een uitspraak te doen, om het dossier voor het Europees Hof van Justitie te brengen. Uiteindelijk op 1 maart 2011 beslist dat Hof dat uitzonderingen op het principe van unisekse verzekeringspremies en uitkeringen niet meer zullen worden toegestaan per 21 december 2012.

Gevolgen voor de consument-verzekerden?

Wat zijn de gevolgen voor de Europese en vooral de Belgische consumentverzekerde van het arrest van 1 maart 2011?
Een door de Europese verzekerings- en herverzekeringsfederatie gepubliceerde studie toont aan dat het verbod mogelijk een aantal minder aangename en ongewilde gevolgen kan hebben voor de consument! Vb.:
• Het pensioeninkomen uit een lijfrente voor mannen zou met 5% dalen.
• Premies voor overlijdensverzekeringen voor vrouwen zouden met 30% of meer stijgen als gevolg van een herverdeling van de premies tussen verzekerden met een hoog en laag risicoprofiel.
Wij namen de proef op de som en maakten een berekening van de premie van een schuldsaldoverzekering (overlijdensverzekering gekoppeld aan een hypothecaire lening) voor een 33- en 42-jarige man en 33- en 42-jarige vrouw met een verzekerd kapitaal van 100.000 euro over een looptijd van 25 jaar (zie tabel maatschappij A hiernaast).
De hieronder vermelde berekeningen bevestigen de resultaten van de hiervoor vermelde studie. Zoals u zelf kunt vaststellen is het gevolg van het nieuwe arrest een tariefverhoging voor de vrouwelijke verzekerden van 25 % tot 30%. In deze voorbeelden bedraagt de tariefverlaging voor de man 10% tot 13%. Het globale prijskaartje is in dit voorbeeld nadeliger na toepassing van het unisekstarief.

Nieuwe contracten:

De Europese Commissie besliste dat het unisekstarief voor de berekening van verzekeringspremies en uitkeringen enkel van toepassing is op nieuwe contracten afgesloten na 21 december 2012. Het nieuwe arrest is niet van toepassing op verzekeringscontracten die afgesloten worden door een werkgever voor zijn personeel i.k.v. een groepsverzekering (tweede pijler). Indien de werknemer individueel een overeenkomst sluit met de verzekeraar, bijvoorbeeld om zijn verzekerd kapitaal om te zetten in een maandelijkse rente, geldt wel een verplicht unisekstarief.

Maatschappij A Man 33j. Vrouw 33j. Totaal
Tarief volgens geslacht € 190,07 € 134,46 € 324,53
Unisekstarief € 171,01 € 171,01 € 342,02
Man 42j. Vrouw 42j. Totaal
Tarief volgens geslacht € 401,37 € 288,14 € 689,51
Unisekstarief € 354,05 € 354,05 € 708,1

Besluit:

Heeft Test Aankoop de gevolgen van hun initiatief wel overzien? Ivo Michiels, woordvoerder van Test-Aankoop, claimt in zijn boek “100 procent voor de consument” dat het arrest van het Europees Hof van Justitie een pluim op de hoed van Test-Aankoop is en stelt triomfantelijk dat de premies van levensverzekeringen na 21 december zullen verminderen. Het lijkt dat die overwinning een Pyrrusoverwinning is geworden want zoals de verzekeraars waarschuwden en door een onafhankelijke studie al bevestigd werd, is het tegendeel waar. De berekeningstabel hierboven liegt niet!
Levensverzekeringen zijn complexe producten gebaseerd op statistieken en actuariële berekeningen waarbij het geslacht een basisgegeven is bij de berekening van de premie of kapitaalvorming. De nieuwe wet veroorzaakt daarenboven een hele transformatie van het informaticasysteem bij de verzekeraars. Die operatie brengt natuurlijk ook enorme kosten met zich mee. Bij die details heeft Test Aankoop niet stilgestaan! Voor de gelijkheid tussen man en vrouw is de nieuwe wet een goede zaak maar voor het huishoudboekje een minder goede zaak.

Een gepersonaliseerd advies is steeds mogelijk op ons kantoor.