Huurderaansprakelijkheid

Afstand van verhaal is vaak een vergiftigd geschenk!Vergiftigd geschenk

 

In tegenstelling tot onze noorderburen is het in ons land gebruikelijk dat huurders een verzekering sluiten om hun 

huurdersaansprakelijkheid te verzekeren. Deze verzekering is niet alleen gebruikelijk maar ook wenselijk. De aansprakelijkheid van de huurder wordt in ons land immers geregeld door de artikels 1732, 1733 en 1735 van het burgerlijk wetboek.

Artikel 1732
Hij is aansprakelijk voor de beschadigingen of de verliezen die gedurende zijn huurtijd ontstaan, tenzij hij bewijst dat die buiten zijn schuld hebben plaatsgehad.

Artikel 1733
Hij is aansprakelijk voor brand, tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan.

Artikel 1735
De huurder is aansprakelijk voor de beschadigingen en de verliezen die ontstaan door toedoen van zijn huisgenoten of van zijn onderhuurders. De bedoeling van deze wetgeving is de verplichting van de huurder om het gehuurde goed bij het beëindigen van de huurperiode aan de verhuurder terug te geven verminderd met de normale huurslijtage. Ten gevolge van deze wetteksten is de huurder belast met een vermoeden van aansprakelijkheid, m.a.w. hij zal moeten bewijzen dat hij geen schuld heeft aan de schade. Indien de huurder niet kan aantonen dat hem geen schuld treft zal hij de schade moeten vergoeden. Maar deze wetgeving geeft ook de brandverzekeraar van de eigenaar het recht om de schadevergoeding die zij uitgekeerd heeft aan de verhuurder terug te vorderen van de huurder. U kan zich voorstellen wat de gevolgen zijn voor een onverzekerde huurder die bij een totaalbrand niet kan aantonen dat de fout van de brand niet bij hem ligt!

Verhaalafstand:

Het kan zijn dat de eigenaar bij zijn verzekeraar heeft bedongen om afstand van verhaal te doen t.v.v. zijn huurder. In dat geval zal de verzekeraar bij schade af zien van zijn wettelijk recht om de schade bij de huurder terug te vorderen. Op basis van deze verhaalafstand zou de huurder kunnen beslissen om geen verzekering huurgevaar af te sluiten.
In dit artikel willen we aantonen dat een huurder die beslist om zijn polis huurdersaansprakelijkheid te schrappen letterlijk en figuurlijk “met vuur” speelt.

Welke risico’s loopt de huurder bij verhaalafstand?
De eigenaar vergeet om een aangifte te doen en de verzekeraar beroept zich op de laattijdigheid om niet tussen te komen.

• Het kan voor de eigenaar in bepaalde gevallen interessanter zijn om geen aangifte te doen bij zijn eigen verzekeraar om reden van schadestatistiek of vrijstelling in de polis.

• De verzekeraar van de eigenaar komt maar gedeeltelijk tussen wegens bv. toepassing van de evenredigheidsregel bij onderverzekering.

• Of de verzekeraar komt helemaal niet tussen wegens een uitsluiting of schorsing van de polis van de verhuurder, vb. bij niet betaling van de premie.

• Geldt de verhaalafstand ook voor immateriële schade? Vb. de eigenaar heeft een winkel op gelijkvloers; de huurder op het 1ste verdiep veroorzaakt waterschade (vb. overlopen bad); er ontstaat waterschade in de winkel die voor onbepaalde tijd dichtgaat. Wat met het omzetverlies voor de eigenaar? Is er ook afstand van verhaal wanneer blijkt dat de schade werd veroorzaakt door huisgenoten of onderhuurders van de huurder?

• Wie zal de huurder verdedigen als de verzekeraar van de verhuurder terecht of onterecht een zware fout inroept?
In al deze gevallen zou de verhuurder zich alsnog kunnen verhalen op de huurder ondanks een clausule verhaalafstand. Het is onze bedoeling met dit artikel de huurder er op te wijzen dat het niet verzekeren van zijn huurderaansprakelijkheid, louter en alleen omdat er in de polis van de verhuurder een clausule afstand van verhaal is voorzien, niet zonder risico is.
Indien er tussen de verhuurder en huurder toch een verhaalafstand bedongen wordt via het huurcontract, kan de verhuurder zich verbinden om een uitgebreide brandpolis te onderschrijven met dekking van de herbouwwaarde van het pand en met de verplichting om de huurder in te lichten indien er wijzigingen aan de brandverzekering worden aangebracht. Deze oplossing is nochtans niet sluitend zoals moge blijken uit de hierboven vermelde voorbeelden.
De verhaalafstand is complexer dan u denkt. Het is onze taak u hierover te informeren. Mocht u specifieke vragen hebben omtrent uw huurdersaansprakelijkheid neem dan gerust contact op met ons. Wij zullen ugraag de nodige informatie en advies geven.