Successierechten

Successie: Wat u zeker moet weten over... Schenken en erven!

Wanneer moeten er successierechten betaald worden?

- Bij overlijden
- Ingeval van schenking, indien de schenker overlijdt binnen de 3 jaar na de schenking.

Welke zijn de aanslagvoeten?

Wat is de aanslagbasis?

De successierechten worden berekend op de waarde van alle bezittingen die overblijven na aftrek van de schulden. De aanslagbasis wordt daarenboven door de 3 Gewesten op een eigen specifieke manier bepaald. Het is dus van belang deze belasting goed te lokaliseren en de wettelijke bepalingen in voege in het betrokken Gewest toe te passen.

In welk Gewest zijn de successierechten verschuldigd?

Het successierecht wordt bepaald door de fiscale woonplaats van de overledene op het ogenblik van het overlijden.
Indien de overledene tijdens de 5 jaar voor het overlijden zijn fiscale woonplaats in meer dan één Gewest heeft gehad, dan is het successierecht bepaald door de plaats in België waar zijn fiscale woonplaats het langst gevestigd was.

Welk is het tarief van de successierechten?

We geven hier enkel de schijven voor het erven in rechte lijn (= kinderen, ouders, kleinkinderen, grootouders) en tussen echtgenoten of samenwonenden (gelijkgesteld aan echtgenoten volgens de voorwaarden eigen aan elk Gewest).

Nieuwsje 54 wissels_DRUK

Hoe vermijdt u successierechten?

De handgift: een schenking zonder notariskosten

De handgift is een schenking die rechtstreeks van de hand van de schenker in de hand van de begunstigde overgaat. Er zijn geen successierechten verschuldigd indien de schenker meer dan 3 jaar na de handgift overlijdt.
Deze schenking is bovendien kosteloos omdat ze niet bij notariële akte gebeurt.
De schenking kan voortaan ook gebeuren via overschrijving (van rekening naar rekening of van effectenrekening naar effectenrekening). Deze storting moet neutraal blijven, m.a.w. er mag niet vermeld worden dat het om een gift gaat.

Nieuwsje 54 wissels_DRUK

Wat zijn de voorwaarden?

Opdat er sprake zou zijn van een schenking, moet het gaan om een onmiddellijke, onherroepelijke en geheel vrijwillige gift van de schenker aan de begiftigde.

Er moeten voldoende schriftelijke bewijzen worden geleverd. Het is nuttig een bewijs te bewaren van de schenking en, op zijn minst, de datum waarop ze werd gedaan en vanaf wanneer de bovenvermelde periode van 3 jaar begint te lopen. Daarvoor worden doorgaans aangetekende brieven uitgewisseld tussen de schenker (die zijn intentie tot schenking meedeelt en/of de schenking bevestigt) en de begiftigde (die de schenker dankt)..

Welke schenkingen worden in aanmerking genomen?

Alles wat fysiek kan worden overhandigd: zowel geld als meubelen of een auto, maar ook effecten en de meeste aandelen. Onroerende goederen, een huis of grond bijvoorbeeld komen daarentegen niet in aanmerking.

Inzake roerende goederen (geld, juwelen…) is het voortaan mogelijk de onzekerheidsperiode van 3 jaar bij handgiften en giften via overschrijving in de 3 Gewesten te omzeilen. Hiervoor moet men de gift laten registreren waarbij verminderde schenkingsrechten worden betaald (3 en 7% in Vlaanderen en Brussel; 3, 5 en 7% in Wallonië). Eens die verminderde schenkingsrechten betaald, zouden er geen successierechten meer verschuldigd zijn aan de Staat indien de schenker zou komen te overlijden binnen de 3 jaar na de schenking van de roerende goederen.

Nieuwsje 54 wissels_DRUK

Enkele interessante combinaties om uw erfenisrechten te plannen!

Het levensverzekeringscontract (takken 21 en 23) is een waardevol middel voor erfenisplanning.

Het stelt u in staat af te wijken van de regels inzake wettelijke erfopvolging om bijvoorbeeld een erfgenaam te bevoordelen op de anderen (binnen de grenzen van het recht van bepaalde erfgenamen om hun wettelijk erfdeel te ontvangen). De successierechten zijn uiteraard verschuldigd door de begunstigden.

Wanneer de sluiting van het contract wordt voorafgegaan door een schenking, en op voorwaarde dat de schenker niet overlijdt binnen de 3 jaar die erop volgen, kan het vermogen worden overgedragen zonder fiscaliteit.

Nieuwsje 54 wissels_DRUK